سبزی کوکودر بسته بندی یک کیلوگرمی

6,500 تومانترکیبات : تره ، جعفری، شوید، گشنیز
ترکیبات بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.