سبزی سوپدر بسته بندی ۵۰۰ گرمی

3,300 تومانترکیبات : گشنیز و جعفری
ترکیبات و نسبت آنها  بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.