سبزی آش رشتهدر بسته بندی یک کیلوگرمی

6,500 تومانترکیبات : تره ، جعفری ، گشنیز ، اسفناج یا برگ چغندر
ترکیبات و نسبت آنها بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.